โครงการอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมและนำนักเรียนร่วมอ่านสารของประธานมูลนิธิฯ, ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี) พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เพื่อให้คณะครูและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกัน
ลำดับการจัดกิจกรรม
– พิธีกรอธิบายให้ผู้ร่วมงานทราบถึงความเป็นมาของวันสันติภาพสากล ความสำคัญสันติภาพต่อตัวเรา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติและการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ
– ผู้เเทนอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
1) ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
2) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
3) ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
– พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐาน เพื่อให้เกิดสันติขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

378 total views, 1 views today