กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้านงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู จัดกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

 

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๒

460 total views, 2 views today