พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click