วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๖๐ มีทักษะชีวิตสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สากลอย่างมีคุณภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง
๔. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

1,325 total views, 3 views today