กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ “วันวิสาขบูชา” โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนและครูออกเป็น ๑๐ กลุ่ม เพื่อร่วมกิจกรรม ณ วัด บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนักเรียน ดังนี้
            ๑. วัดเกตุวราราม ตำบลสำโรงทาบ
            ๒. วัดโพธิ์ศรีสุวรรณราม ตำบลหนองไผ่ล้อม
            ๓. วัดบ้านหมื่นศรีใหญ่ ตำบลหมื่นศรี
            ๔. วัดบ้านค้อ ตำบลหนองฮะ
            ๕. วัดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว
            ๖. วัดบ้านนายาว ตำบลสะโน
            ๗. วัดศรีสุวรรณราช ตำบลศรีุข
           ๘. วัดใหม่สูงอุดม ตำบลกระออม
            ๙. วัดศรีราชา ตำบลประดู่
            ๑๐. วัดบ้านเสม็จ ตำบลเสม็จ
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click