กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)

นำโดยนายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกล่าวปฎิญญาโรงเรียนสุจริต เเสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตลอดจนกล่าวให้โอวาทกับคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียน เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต สพม.๓๓ Click
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำกล่าวปฎิญญาโรงเรียนสุจริต
 

593 total views, 2 views today