กิจกรรมการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ (โครงการโรงเรียนสุจริต)
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 12 ตุาคม 2561 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

บรรยายโดยครูชนิตา แสนศรี
 

กิจกรรมการอบรม

619 total views, 4 views today