ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 
 

:: คำสั่งปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Click
:: คลังตารางสอน/ตารางเรียนขนาดเล็ก Click
:: คลังตารางสอน Click
:: คลังตารางเรียน Click
:: ตารางการใช้ห้องเรียน Click
:: ตารางแสดงคาบว่างของนักเรียนแต่ละระดับชั้น Click
:: อ้างอิงข้อมูลและเงื่อนไขการจัดตาราง Click

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 102, 105 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
วิทยาศาสตร์
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 201, 203, 205, 208, 214, 216 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
ภาษาต่างประเทศ
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 301, 306, 308 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
ภาษาไทย
25 ต.ค. 2562
สังคมศึกษาฯ
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 510 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
สุขศึกษาฯ
25 ต.ค. 2562
การงานฯ
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 704 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
ปวช.
25 ต.ค. 2562
ศิลปะ
25 ต.ค. 2562
แนะแนว
25 ต.ค. 2562
ตารางสอน 901 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
ม.1
25 ต.ค. 2562
ตารางเรียน ม.1/1 – 1/6 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
ม.2
25 ต.ค. 2562
ม.3
25 ต.ค. 2562
ม.4
25 ต.ค. 2562
ม.5
25 ต.ค. 2562
ม.6
25 ต.ค. 2562
ตารางเรียน ม.6/4 เริ่มใช้ 18 พ.ย. 2562
ปวช.
25 ต.ค. 2562

2,362 total views, 3 views today