ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 
 

:: คำสั่งปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน
:: คลังตารางสอน/ตารางเรียนขนาดเล็ก
:: คลังตารางสอน
:: คลังตารางเรียน
:: ตารางการใช้ห้องเรียน
:: ตารางแสดงคาบว่างของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
:: อ้างอิงข้อมูลและเงื่อนไขการจัดตาราง

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระฯ
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
การงานฯ
ปวช.
ศิลปะ
แนะแนว

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ปวช.

137 total views, 2 views today