ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง ครั้งที่ 1


 

:: คลังตารางสอน/ตารางเรียน Click
:: ตารางการใช้ห้องเรียน Click
:: อ้างอิงข้อมูลและเงื่อนไขการจัดตาราง Click
:: ตารางแสดงคาบว่างของนักเรียนแต่ละระดับชั้น Click

 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
คณิตศาสตร์
10 มิ.ย. 2562
ปรับปรุงครั้งที่ 1
วิทยาศาสตร์
10 มิ.ย. 2562
ภาษาต่างประเทศ
10 มิ.ย. 2562
ภาษาไทย
10 มิ.ย. 2562
สังคมศึกษาฯ
10 มิ.ย. 2562
สุขศึกษาฯ
10 มิ.ย. 2562
ศิลปะ
10 มิ.ย. 2562
การงานฯ
10 มิ.ย. 2562
ปวช.
10 มิ.ย. 2562
แนะแนว
10 มิ.ย. 2562

 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น
ไฟล์เอกสาร
เริ่มใช้
หมายเหตุ
ม.1
10 มิ.ย. 2562
ปรับปรุงครั้งที่ 1
ม.2
10 มิ.ย. 2562
ม.3
10 มิ.ย. 2562
ม.4
10 มิ.ย. 2562
edit 4/1,4/6,4/7 [June 26, 2019]
ม.5
10 มิ.ย. 2562
edit 5/6 [June 26, 2019]
ม.6
10 มิ.ย. 2562
ปวช.
10 มิ.ย. 2562

3,561 total views, 2 views today