โครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ด้วยด้านการบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

เพื่อให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติมารยาทไทยได้ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย

โดยกำหนดการฝึกซ้อมกับครูในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ฝึกซ้อมกับครูที่ปรึกษาและตัวแทนห้องในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดประกวดมารยาทในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเรียนรวม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

นายเด่น ทรงศิลป์ ประธานเปิดงานโครงการประกวดมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

 

นางสายลม โพธิโชติ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานต่อประธาน

 

583 total views, 1 views today