Test Blueprint O-NET ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2562

Test Blueprint O-NET ม.3
รายการ
ไฟล์เอกสาร
ตัวอย่างข้อสอบ
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์

 

Test Blueprint O-NET ม.6
รายการ
ไฟล์เอกสาร
ตัวอย่างข้อสอบ
รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint)
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา

3,760 total views, 4 views today