วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ จัดงานวันครู ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายสุกิจ วันสุดล นายกสมาคมครูอำเภอสำโรงทาบ
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายเดชสกล อาดัม
นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในพิธี
 

ประธานในพิธี คณะกรรมการจัดงาน
และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีงานวันครู
 

พิธีบูชาบูรพาจารย์

นางสงวน โถทอง ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ
นำสวดคำฉันท์บูชาครู
 

นายอรุณ บุญโต ผู้แทนครูอาวุโสในประจำการ
นำกล่าวคำปฏิญาณตน

 

เบิกตัวครูผู้มีผลงานดีเด่น
เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร

การแข่งขันกีฬา “วันครูสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓
ประธานในพิธีเปิด
 

 

งานสังสรรค์ “วันครูสามัคคี ราตรีสัมพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๒

445 total views, 1 views today