รับการนิเทศติดตาม โครงการขยายผลการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสุรินทร์

วันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รับการนิเทศติดตามกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ จากโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
 

366 total views, 1 views today