๒๓๒ ปี รัตนกวีสี่แผ่นดิน วัน “สุนทรภู่รำลึก”

ด้วยด้านการบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีโครงการสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมในวันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี 

วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทยปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและของโลก และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
ประธานในพิธี นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอนุวัฒน์ แก้วลอย พิธีกรให้ความรู้ในกิจกรรม “สุนทรภู่รำลึก”

พิธีการสักการะสุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน

ตัวอย่างกิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียนและนักศึกษา