โครงการสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้านการบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะทางภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงคุณงามความดีของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและของโลก และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

637 total views, 1 views today