โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียน-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คาบเรียนที่ ๘ เวลา ๑๔.๕๐-๑๕.๔๐ น.) ณ หอประชุมโรงเรียนและบริเวณโดมอเนกประสงค์
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กิจกรรมประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยนายเด่น ทรงศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดี มอบดอกไม้และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

กิจกรรมหาเสียงและเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภาฯ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

อ้างอิง : คำสั่งเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อดำรงตำแหน่งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ที่ ๖๓/๒๕๖๒

1,392 total views, 6 views today