ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

:: ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเกี่ยวกับวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อ COVID-19 Click

 

เลื่อนการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
สมัครออนไลน์ Click

 

เลื่อนการสอบคัดเลือก
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

เลื่อนการมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๓
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

📣 ห้องเรียนพิเศษ SME ม.1 ม.4 รับสมัครวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
📣 ห้องเรียนปกติ ม.1 ม.4 ทวิ และ ปวช. เลื่อนการรับสมัครนักเรียน (รอประกาศอย่างเป็นทางการ)

 

หลักฐานในการสมัคร
1) ใบสมัครของโรงเรียน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่าลืมนำฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย เพื่อตรวจสอบแล้วจะคืนฉบับจริง กรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ใช้หลักฐานอื่นหรือระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา
3) สำเนา ปพ.1 หรือหลักฐานการจบการศึกษา หรือใบรับรองของโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่
4) หลักฐานหรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุหมู่เลือด
5) รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ -สกุล โรงเรียน ไว้ด้านหลังทุกแผ่น

 

 

868 total views, 2 views today