เพลงมาร์ชโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม


คำร้อง(เดิม:นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น)
คำร้อง(ปรับปรุง:นางอมร พันชนะ, นายกรวีย์ คงตน)
พวกเราชาว ส.ร.ค.
งามเลิศหนอในด้านการศึกษา
โรงเรียนดีมีวินัยใฝ่ค้นคว้า
ขุมพลังทางปัญญาของชุมชน

 

โรงเรียนพร้อมเทคโนฯ การศึกษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดูมากล้น
บูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน
พัฒนาคนให้รุ่งเรืองสืบไป

 

เราอนุรักษ์ความเป็นไทย
เชิดชูไว้ชาติศาสนา
เรารู้รักสามัคคีมีจรรยา
ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดไม่คิดลอง

 

เราจะหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่ง
ให้ซาบซึ้งสมญานามลูกแสดเขียว
มีความรักยึดดวงใจใฝ่กลมเกลียว
ที่ยึดเหนี่ยวพระพุทธเทพนวมงคล

 

จะสัญญาเป็นคนดีไม่มีเปลี่ยน
จะพากเพียรเร่งศึกษาพาฝึกฝน
จรรยาดีมีปัญญาน่าชื่นชม
คนนิยมงามเลิศล้ำชาว ส.ร.ค.
คนนิยมสำโรงทาบวิทยาคม

 

1,828 total views, 2 views today