กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการ “การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561” ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในพิธี

570 total views, 1 views today