กีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์”
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ และ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ประธานเปิดการแข่งขัน
 

นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓
กล่าวรายงานต่อประธานเปิดการแข่งขัน
 

การร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
อ้างอิง : คำสั่ง สพม.๓๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬา “ครูมัธยมสุรินทร์เกมส์”
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ ๘๘/๒๕๖๒

397 total views, 2 views today