การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักวิชาการจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์และคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานหลักสูตรท้องถิ่น ณ ห้องเรียนรวม ตลอดจนศึกษาดูงานหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย ณ บ้านอาลึโฮมสเตย์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวต้อนรับคณะนักวิชาการฯ
 

คณะนักวิชาการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนระดับ ม.๑-๓

 

กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึโฮมสเตย์

376 total views, 1 views today