รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1/2561

รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายภูมินทร์ เจริญสุข  รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิชาการ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 ชั้น ม.6/2  คาบ 2-3 
 โดยครูชุติมณฑน์ โสชัยยันต์
ศน.พชรพรรณ  ด่านวิไล ให้คำแนะนำ นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ศน.วัชรา สามาลย์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ21101 ชั้น ม.1/6  คาบ 2 
ของครูวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล
ผู้บริหารและคณะครู พร้อมทั้งกรรมการนิเทศ ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1/2561

แบบประเมินการนิเทศและติดตาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 Click