ประชุม “ชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านบริหารทั่วไป จัดประชุมชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายเด่น ทรงศิลป์ เป็นประธานในการประชุม ครูสุวรีย์ เพิ่มศิริ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียน
โดยผู้เข้าร่วมประชุมนำโดยนายบุญเทียม วิวาสุข ประธานชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน และสมาชิกชมรม เพื่อร่วมประชุมและปรึกษาหารือ เพื่อให้ความเห็นชอบในการดำเนินการและข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน จัดประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพการประชุม
คลังภาพ Click

558 total views, 4 views today