SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

สารของรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ
ถึง
ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา
ครู อาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา

 

 

ช่องทางประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์โรงเรียน Click
เพจ Facebook โรงเรียน Click
ช่อง YouTube โรงเรียน Click
LINE Official โรงเรียน Click

 

สื่อความรู้
คลังสื่อความรู้/infographic Click

 

 

คลิปสร้างแรงบันดาลใจ
playlist รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 Click

 

 

 

136 total views, 4 views today