รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขต 4(ศรีสำโรง)

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา จากสหวิทยาเขต 4(ศรีสำโรง) คณะกรรมการจากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศชั้นเรียน นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม Clickครูสายปัญญา อนันตกาล สังเกตชั้นเรียน ชั้น ปวช.

 

ครูมนตรี จรัญศรี สังเกตชั้นเรียนวิชาศิลปะ สอนโดยครูธงชัย แผ่พันธ์

 

ครูวัฒนา สมชอบ สังเกตชั้นเรียน วิชาภาษาไทย สอนโดยครูเด่นนภา บุตรหินกอง

 

ครูสราวุธ แพงเจริญ สังเกตชั้นเรียนวิชาสังคมฯ สอนโดยครูรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ

 

ครูนัธทวัฒน์ ลับโกษา สังเกตชั้นเรียน วิชาสุขศึกษา

 

ครูกรรณิการ์ ถมปัทม์ สังเกตชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูธีรพงษ์ จันเทศ

 

ครูณัฐดนัย ดวงใจ สังเกตชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยครูธัญพร คงมั่น

 

นิเทศชั้นเรียน ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ครูวันวิสา บุญวงศ์ นิเทศชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยครูชนาธิป กรองทอง

 

ครูน้ำฝน บุญมาก นิเทศชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ สอนโดยครูนฤมล ธรหาญ

 

ครูฐานัสม์ พูนทรัพย์ นิเทศชั้นเรียน วิชาพลศึกษา สอนโดยครูทศพล แหวนวงศ์

449 total views, 2 views today