แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ขอความร่วมมือคุณครูในการสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาที่ผ่าน เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ ของเดมมิ่ง (PDCA) และขับเคลื่อนงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

 

98 total views, 1 views today