แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ขอความร่วมมือคุณครูในการสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาที่ผ่าน เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ ของเดมมิ่ง (PDCA) และขับเคลื่อนงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

 

61 total views, 2 views today