กิจกรรมรับส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด กำหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเวลาเลิกเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเวรได้กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล เรื่องการแต่งกาย มารยาท ความประพฤติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน
จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูเวรประจำวัน ปฏิบัติหน้าที่ยืนรับนักเรียนตอนเช้า และส่งนักเรียนเวลาเลิกเรียน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันทำการ และให้บันทึกรูปภาพกิจกรรมรับ-ส่งนักเรียนของแต่ละวัน พร้อมส่งรูปภาพกิจกรรมดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 3 รูปทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผ่าน Facebook กลุ่มชื่อ “กิจกรรมรับส่งนักเรียน สพม.33” Click ที่ภาพแบนเนอร์ด้านล่าง

หนังสือแจ้ง จาก สพม.33 Click

 

ภาพกิจกรรม

คลังภาพกิจกรรม Click

1,349 total views, 4 views today