อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายภูมินทร์  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
 

ครูวริษฐา นิ้วทอง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 
 

กิจกรรมการอบรม

565 total views, 1 views today