พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านการบริหารงานวิชาการ งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว จัดกิจกรรม มอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการ
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
อ้างอิง : คำสั่งกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ที่ ๖๗/๒๕๖๒

457 total views, 1 views today