การประชุมชี้แจงสมาชิกเครือข่าย “กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” ประจำปี 2563

รหัส 6341086 เครือข่ายโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

วิทยากร โดย
ผศ.ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ
ผศ.ดร.พานชัย เกษฎา
ผศ.ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

90 total views, 3 views today