บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งานแผนอัตรากำลัง
3. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งารสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. งานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานเลื่อนเงินเดือน
7. งานลาทุกประเภท การไปราชการ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
8. งานประเมินผลปฏิบัติงาน
9. งานดำเนินการและรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
10. งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
11. คณะกรรมการการจัดดูแล log book
12. งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์
13. งานออกจากราชการ
14. งานจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
15. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16. งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
18. งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
19. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20. งานริเริ่มส่งเสริมและการขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูและบบุคลากรทางการศึกษา
21. งานพัฒนาข้าราชการครูและบบุคลากรทางการศึกษา
22. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล

43 total views, 3 views today