ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โดยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยต่อวิกฤติทั้งมวล โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ ประธานในกิจกรรม
 

นายสำรอง ไกรเพชร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวรายงานต่อประธานในกิจกรรม
 

ประธานในกิจกรรม
มอบเกียรบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดแต่ละระดับชั้น
 

ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
 

แนะนำ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการพบปะผู้ปกครองนักเรียน
 

นายเด่น ทรงศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
พบปะผู้ปกครองนักเรียน
 

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 

700 total views, 2 views today