ระเบียบทรงผมนักเรียน ติด ปพ.1

แจ้งข่าวสารจากงานทะเบียนวัดผล เกี่ยวกับการส่งภาพถ่ายสำหรับติดระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) โดยทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

ตัวอย่างภาพถ่ายนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น

 

ตัวอย่างภาพถ่ายนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวัดผล หรือครูจันทร์เพ็ญ ตอนสุข

836 total views, 3 views today