มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ 
และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ รองฯวิชาการ พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง
รองฯภูมินทร์ เจริญสุข รองฯบริหารทั่วไป พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง
รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร  มอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบในระดับสูง ของแต่ละระดับชั้น