ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลเด็กกับภัยออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอความร่วมมือให้นักเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลเด็กกับภัยออนไลน์ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญที่ชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านภัยออนไลน์กับเด็กในภาพรวมของประเทศ และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักเรื่องภัยออนไลน์กับเด็ก รวมถึงการพัฒนาระบบหรือกลไกในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์
ลิงค์แบบสอบถามข้อมูลเด็กกับภัยออนไลน์ Click เพื่อตอบแบบสอบถาม

หนังสือแจ้งจาก สพม.๓๓


 

QR CODE แบบสอบถาม

669 total views, 3 views today