การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นสนามดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน และนำผลการสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ตลอดจนนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

ภาพการดำเนินการจัดสอบ
คลังภาพการดำเนินการจัดสอบ Click
 

นายสุพิน บุญเยี่ยม
หัวหน้าสนามสอบ
 

ผู้ปฏิบัติงานประจำสนามสอบ

 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ

 

การดำเนินการจัดสอบ

381 total views, 1 views today