อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ OBECQA เพื่อยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (world – class standard school) รุ่นที่ 3 ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งรายงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

อ้างอิง : คำสั่ง อบรมเชิงปฎิบัติการ OBECQA

696 total views, 1 views today