รายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018

สพม.33 ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ทุกท่าน ดำเนินการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 ด้วยภาพถ่าย และภาพถ่ายชุดปกติขาว/ชุดตรวจการ/ชุดสภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบ

โดยขอความร่วมมือให้ข้าราชการหรือธุรการ โรงเรียนที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย เป็นผู้เข้าระบบในการรายงานข้อมูล ดังนี้

            1.ภาพของบุคลากรถ่ายคู่กับมือถือที่เปิด Apication Line กลุ่ม OBEC Line 2018 จำนวน 1 ภาพ ขนาดไม่เกิน 5 Mb (ตั้งชื่อ File เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วย ตัวอักษร B)

Ex. 3200012345121B

            2. ภาพถ่ายชุดปกติขาว หรือ ชุดตรวจการ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และชุดสภาพสำหรับลูกจ้าง จำนวน 1 ภาพ เพื่อนำไปจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ตั้งชื่อ File เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วย ตัวอักษร G ) Ex. 3200012345121G

1.อ่านคำอธิบายการเข้าระบบรายงาน ONLINE Click

2.แบบรายงาน ONLINE Click

3.ตรวจสอบการรายงาน Click

ขั้นตอนการรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิก OBEC LINE 2018 
Sign In ด้วย     User Name : spm33surin@secondary33.go.th
                         Password :  spm33surin