OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปี 2561

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูคนเก่ง แห่ง ส.ร.ค. ทั้ง 2 ท่าน
ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ”
OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปี 2561

 

นางสมใจ วาพัดไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว

 

นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ

729 total views, 2 views today