กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร กล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายนิเวศน์ เนินทอง
นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่บุคลากรคนใหม่ ดังนี้ 
นายสหัฏฐรัฐ มะลิซ้อน     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีและเทคโนโลยี 
นางสาวปรัชญาพร พอใจ     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวปัทมา จันทรารักษ์     ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รองฯบุญชู ดัชถุยาวัตร , รองฯภูมินทร์ เจริญสุข
บุคลากรครูและนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบุคลากรคนใหม่
บุคลากรคนใหม่ กล่าวแนะนำตนเอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกล่าวแนะนำตนเอง