บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โดยคณะกรรมการสภานักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ และได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อรณรงค์การจัดการขยะระหว่างนักเรียน กับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของนักเรียน ในการมีส่วนร่วมกำจัดขยะของนักเรียน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียน ในชุมชน และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

608 total views, 1 views today