ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

          โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน พ.ศ.2560 ตามโครงการโรงเรียนสีขาว (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
          วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click