พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชนและคุณภาพสากล
๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๔. ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต
๖. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน
๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เด่น

226 total views, 1 views today