ค่ายคณิตศาสตร์ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะงาน ทักษะชีวิตของผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๒๑๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้

๑. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์
๓. เพื่อให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในทางคณิตศาสตร์
๕. เพื่อนำเอาประสบการณ์ที่ผ่านการเข้าค่ายมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
๖. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน
๗. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น มีวินัย รู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นได้
๘. เพื่อฝึกให้ ตรงต่อเวลา รู้จักแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
กำหนดการ

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางธัญพร คงมั่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นอื่นๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมกิจกรรมการจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

 

อ้างอิง : คำสั่งการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ที่ ๔๒/๒๕๖๒

2,298 total views, 2 views today