กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ซึ่งตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
โดยในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๔๐ น. (คาบเรียนที่ ๖-๘) ณ วัดเกตุวราราม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

พิธีกรรมทางศาสนา
นางชนิตา แสนศรี
ประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 

 

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 

บำเพ็ญประโยชน์

 

อ้างอิง : คำสั่งวันมาฆบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ที่ ๖๒/๒๕๖๒
 

สาระน่ารู้…วันมาฆบูชา
(มาฆบูชา…วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรก)

 

“วันมาฆบูชา” มีความสำคัญในทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง“โอวาทปาติโมกข์”อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาถึง ๙ เดือน ซึ่งหลักคำสอนดังกล่าวก็คือ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

 

(จาตุรงค์สันนิบาต เหตุการณ์มหัศจรรย์ ๔ ประการ เกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียว)

 

และนอกจากนี้ ในวันมาฆบูชายังได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้นถึง ๔ ประการพร้อมๆกันในคราวเดียว หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นประกอบไปด้วย
๑. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ พอดิบพอดี ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
๒. มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวนถึง ๑,๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓. พระสงฆ์แต่ละรูปที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่ได้อภิญญา ๖
๔. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

411 total views, 2 views today