กิจกรรม ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานเปิดกิจกรรม ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.”

 

กิจกรรม ค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.”

 

อ้างอิง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่าย “ก้าวใหม่ ใน ส.ร.ค.” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

260 total views, 1 views today