กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาวจีน เป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาจีน

谨祝新年快乐幸福,大吉大利。

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

พิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน

นายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประธานในพิธี
 

นางวันวิสา บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 

การแสดงของนักเรียน

อ้างอิง : คำสั่งวันตรุษจีน  ที่ ๐๓๙/๒๕๖๒

566 total views, 2 views today