อบรมเชิงปฏิบัติการการทำข้อมูล Logbook

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ”คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)” ซึ่งเป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายภูมินทร์  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข้อมูล Logbook
 

คณะวิทยากรให้ความรู้
 

กิจกรรมการอบรม

1,041 total views, 2 views today