สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะเนื่องในโอกาส สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 และให้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ลานโดมอเนกประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านได้เต็มศักยภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

นางสุทิน ไกรเพชร ประธานในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 
 

นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล กล่าวรายงานต่อประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

 


 

นายอนุวัฒน์ แก้วลอย พิธีกรดำเนินกิจกรรม

 

 

ตัวอย่างกิจกรรม
 

การประกวดสาวงาม

1,468 total views, 7 views today